Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2021  šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. v pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní (o odklade školskej dochádzky)  alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené, musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie

Legislatíva k zápisu deti

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční elektronickou formou v termíne
od 16. apríla do 30. apríla 2021.

Pros

V tomto termíne je potrebné elektronicky doručiť do školy tieto dokumenty.

Prosíme, vo všetkých dokumentoch používajte diakritiku!

Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému, teda  aj s chybami.

 

Dokumenty netreba tlačiť, ani podpisovať. Stačí vypísať v počítači a odoslať na adresu zs.voderady@gmail.com

Overovanie a podpisovanie dokladov sa uskutoční v mesiaci máj – jún, podľa aktuálnej epidemickej situácie.

 

Jednoduchý postup ako zvládnuť zápis svojho dieťaťa z pohodlia domova

1. KROK Rodný list svojho dieťaťa si oskenujte, prípadne odfoťte do mobilného telefónu a uložte.
2. KROK Otvorte si stránku: https://zsvoderady.edupage.org/register/ a vyplňte online prihlášku. Pri písaní používajte diakritiku a po zadaní údajov prihlášku dôsledne skontrolujte. K prihláške pripojte naskenovaný rodný list. Prihlášku odošlite. Prihlášku netreba tlačiť, podpisovať ani skenovať.

Po odoslaní prihlášky vám príde správa o jej odoslaní. Ak vám budú v prihláške chýbať nejaké údaje, na vami uvedený email vám pošleme upozornenie.

3. KROK  Ak chcete svoje dieťa umiestniť do ŠKD,  stiahnite si  prihlášku do ŠKD, vyplňte ju, uložte a pošlite  na adresu: zs.voderady@gmail.com Prihlášku netreba podpisovať a skenovať!
4. KROK Stiahnite si prihlášku na povinne voliteľný predmet (náboženstvo/etika), vyplňte ju, uložte a pošlite na adresu zs.voderady@gmail.com Prihlášku netreba podpisovať a skenovať!
5. DOBROVOĽNÝ KROK Ak chcete, aby vaše dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (odklad)  stiahnite si žiadosť a pošlite ju na  zs.voderady@gmail.com Žiadosť netreba podpisovať a skenovať!
6.  KROK  HOTOVO, zápis je uskutočnený. 

 

Budete čakať na oznámenie termínu na overovanie a podpisovanie poskytnutých údajov.

Termín bude včas zverejnený.

Predpokladáme máj - jún 2021. 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní