Späť Pridané: 12.02. 2019

Zápis do 1. ročníka 2019/2020


Aktualizácia 1.4. 2019

Vážení rodičia, za zvýhodnenú cenu máme možnosť zakúpiť pre vaše deti do 1. ročníka nasledovné pomôcky: sada predtlačových zošitov, písanka Moje prvé čiary,  zošity s pomocnou linajkou, pracovný zošit Čísla a hry, Zbierka úloh z matematiky.

Spolu   15 €

V prípade záujmu môžete sumu uhradiť  už na zápise a pomôcky vám základná škola zabezpečí.


Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 8. apríla 2019 v budove základnej školy,  v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod. 

Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. 

Legislatíva k zápisu deti

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 Zápisu sa zúčastňuje dieťa výlučne so zákonným zástupcom, nie s iným rodinným príslušníkom.

Na zápis si treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,

  • rodný list dieťaťa,

  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

  • prihlášku, ktorú si online vyplníte na našej školskej stránke a prinesiete už vytlačenú a podpísanú  na zápis (výrazne  tak urýchlime adminitratívnu časť zápisu) , prihlášku na  povinne voliteľný predmet  a v prípade potreby  žiadosť  o odklad, alebo výnimočného prijatie, prihlášku do ŠKD 

  • POZOR - všetky  tlačivá musia podpísať obaja zákonní zástupcovia!!!


Výnimočné prijatie dieťaťa

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 


Odklad školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca dieťaťa  požiada o odklad povinnej školskej dochádky o jeden rok, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 


Formuláre a online prihláška  k zápisu.

Všetky formuláre, vrátane online prihlášky  treba priniesť vytlačené a podpísané na zápis.

Online prihláška do 1. ročníka                                                                

Prihláška do ŠKD

Prihláška na povinne voliteľný predmet

Žiadosť o odklad

Žiadosť o výnimočné  prijatie

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943