Späť

Výchovné poradenstvo

Aktualizácia 21.11. 2018

Činnosť výchovného poradcu

  • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
  • výchovno-vzdelávacie problémy rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou
  • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje informácie o možnostiach štúdia na SŠ, usmerňuje pri voľbe povolania, umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, zabezpečuje účasť na prezentáciách SŠ

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ ( predbežný záujem žiakov 8. a 9. ročníka zasielame do výpočtového strediska v Piešťanoch). Žiaci majú možnosť návštevy školy počas dní otvorených dverí s rodičmi.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8., ročníka a za I. polrok 9. ročníka. Jedným z kritérií prijatia na SŠ sú výsledky Testovania 9 (monitor 9 ) - termín je 3.4.2019

Informácie o Testovaní 9 - 2019 sú zverejnené na www.nucem.sk

 

Prihláška na štúdium na SŠ:

 

Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si podáva dve prihlášky na dve SŠ, alebo na dva študijné odbory tej istej strednej školy. Žiak si môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium, ktoré vyžaduje talentovú skúšku. Ďalšia prihláška sa podáva v júni, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu.

 

 Dôležité internetové stránky pre žiakov deviatych ročníkov

 

· www.svslm.sk

· www.strednaskola.sk

· www.povolania.eu

· www.svetprace.sk

· www.statpedu.sk

· www.kamposkole.sk

· www.skoly-info.sk

· www.svsmi.sk

 

 

 

 

 

  Dôležité termíny pre rodičov v školskom roku 2018 / 2019  

     

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

21.11.2018

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2019

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2019

     
     

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2019

     
     
     

SŠ tal.

Talentové skúšky.

15.3. - 30.4.2019

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

3.4.2019 a 4.4.2019

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2019

     
     
     

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

po talentovej skúške

     

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

16.4.2019 a 17.4.2019

     

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2019

SŠ tal.

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

do 26.4.2019

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

29.4.2019

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

13.5.2019

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

16.5.2019

     

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 23.5.2019

     
     

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2019

     
     

2. kolo prijímacích skúšok.

18.6.2019

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2019

     
     

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 9.7.2019

 

 

________________________________________________________________________

  • ZŠ  - Základná škola
  • SŠ – Stredná škola
  • SŠ tal. – SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych zručností alebo nadania
  • ZZ – Zákonný zástupca
  • ŠVS – Školské výpočtové stredisko

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943