Späť

Výchovné poradenstvo

Činnosť výchovného poradcu

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje informácie o možnostiach štúdia na SŠ, usmerňuje pri voľbe povolania, umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, zabezpečuje účasť na prezentáciách SŠ

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ ( predbežný záujem žiakov 8. a 9. ročníka zasielame do výpočtového strediska v Piešťanoch). Žiaci majú možnosť návštevy školy počas dní otvorených dverí s rodičmi.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8., ročníka a za I. polrok 9. ročníka. Jedným z kritérií prijatia na SŠ sú výsledky Testovania 9 (monitor 9 ) - termín je 5. 4. 2018

Informácie o Testovaní 9 - 2018 sú zverejnené na www.nucem.sk


Prihláška na štúdium na SŠ:

Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si podáva dve prihlášky na dve SŠ, alebo na dva študijné odbory tej istej strednej školy. Žiak si môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium, ktoré vyžaduje talentovú skúšku. Ďalšia prihláška sa podáva v júni, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu.

Zápisný lístok:

 • ZŠ vydá jeden zápisný lístok, na základe rozhodnutia o prijatí
 • zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa žiak zapíše
 • v prípade rozhodnutia o zmene školy rodič (ZZ) musí ísť žiaka odhlásiť zo školy, kde bol vykonaný zápis, zobrať zápisný lístok a opäť žiaka zapísať na inú školu


 Dôležité internetové stránky pre žiakov deviatych ročníkov

· www.svslm.sk

· www.strednaskola.sk

· www.povolania.eu

· www.svetprace.sk

· www.statpedu.sk

· www.kamposkole.sk

· www.skoly-info.sk

· www.svsmi.sk

Stredné školy

 • Platí školský zákon č.245/2008
  Stredné školy : gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá
 • Stredná odborná škola pripravuje žiakov v učebných odboroch ( 3. ročné), ktoré sú ukončené výučným listom a v študijných odboroch (4. ročné), kde absolvent získa maturitu.
 • Konzervatóriá - umelecký typ školy, štúdium je spravidla 6  ročné
 • Gymnáziá - 4. ročné štúdium (5 rokov- bilingválne gymnázium)

Dôležité termíny pre rodičov v školskom roku 2017/18

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018


Gestor

Úloha

Termín

Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2017

16.11.-30.11.2017

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 21.11.2017

Celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ

22.11.2017

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

5.12.2017

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 12.12.2017

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2018

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ naučebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overeniešpeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2018

Zašle export informácií z Proforientu – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

do 23.2.2018

Zašle export informácií z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – talentové.

do 23.2.2018

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2018

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 6.3.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatich ročníkov ZŠ

21.3.2018

SŠ tal.

Talentové skúšky.

25.3. - 15.4.2018

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2018

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠna ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, naktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,zručností alebo talentu).

do 10.4.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ –náhradný termín

5.4.2018

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

do 11.4.2018

Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 11.4.2018

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

po talentovej skúške

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 18.4.2018

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2018

SŠ tal.

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

do 25.4.2018

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 2.5.2018

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel.

po dodaní výsledkov T9

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátaneosemročných gymnázií)

14.5.2018

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 16.5.2018

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátaneosemročných gymnázií)

17.5.2018

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 31.5.2018

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2018

2. kolo prijímacích skúšok.

19.6.2018

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2018

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 29.6.2018

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 7.7.2018


 • ZŠ - Základná škola
 • SŠ - Stredná škola
 • SŠ tal. - SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych zručností alebo nadania
 • ZZ - Zákonný zástupca žiaka

Povinnosti zákonného zástupcu:

•  Zákonný zástupca pred odovzdaním prihlášky skontroluje správnosť všetkých údajov.
•  Samotnú prihlášku podpíše a dá ju potvrdiť príslušnému pediatrovi.
•  Osobne prevezme zápisný lístok.

Zápisný lístok:

Pri zápise na strednú školu, na ktorú bol žiak prijatý ho odovzdá zákonný zástupca. Ak žiak bol prijatý na ďalšiu strednú školu a rozhodne sa nastúpiť na druhú strednú školu, zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z prvej strednej školy a až potom ho zapísať na druhú školu. Zápisný lístok je prenosný.
Pozor: Základná škola vydáva len jeden originál!

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943