Späť

 

Stravovanie v školskej jedálni  v škol. roku 2020/2021

 

Obec Voderady, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou vo Voderadoch oznamuje, že
od 1. septembra 2020 je Školská jedáleň pri Základnej škole vo Voderadoch
v správe školy.

Vedúca školského stravovania v ZŠ  a  MŠ: Mgr. Zuzana Košíková

 

Na komunikáciu s vedúcou stravovne využívajte číslo 033/5590123 alebo 033/5590257

alebo e-mail

msjedvoderady@centrum.sk

V najbližšej dobe bude zriadené samostatné telefónne číslo:

 

 

Prihláška na stravovanie


V prípade, že vaše dieťa bolo aspoň 2 hodiny v škole a muselo zo školy odísť, napr. k lekárovi, na súťaž, atď. a už sa do školy nevrátilo na obed, rodič si môže prísť vyzdvihnúť obed do obedára. V tomto prípade je potrebné, aby rodič prišiel na obed s čipom. Za takto odobratý obed rodič neplatí.

 

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je možné online,  najneskôr do 14,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

 

 Číslo účtu na zasielanie poplatku na I. polrok 2019/2020

Číslo účtu : SK 06 5600 0000 0011  1466 8011

 

PODROBNOSTI STRAVOVANIA:

Usmernenie k preberaniu obeda do obedára

V prípade, že vaše dieťa náhle ochorie a už nemáte možnosť ho odhlásiť, môžete si nasledujúci
deň stravu vyzdvihnúť do obedára. Strava sa vydáva do obedára po 13,30 hod., v čase, keď už nie sú deti v jedálni, prípadne po dohode s kuchárom. Pri preberaní stravy sa čip nepoužíva, strava je vydaná bez čipu. Stravu v tomto prípade rodič hradí v plnej výške. Bude mu odpočítaná zo zaplateného depozitu. Počas dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v škole, nie je možné stravu odoberať do obedára.

V prípade, že vaše dieťa bolo aspoň 2 hodiny v škole a muselo zo školy odísť, napr. k lekárovi, na súťaž, atď. a už sa do školy nevrátilo na obed, rodič si môže prísť vyzdvihnúť obed do obedára. V tomto prípade je potrebné, aby rodič prišiel na obed s čipom. Za takto odobratý obed rodič neplatí.

 

A. Výška a spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Zákonný zástupca žiaka (ďalej ZZ) do 25.8.2020 uhrádza príspevok na stravovanie (ďalej len „stravné“) na prvý školský polrok  vo výške 15 €

 

Stravné zákonný zástupca žiaka uhrádza bezhotovostne na bežný účet ŠJ, číslo účtu v tvare IBAN: SK06 5600 0000 0011 1466 8011, Prima banka Slovensko, a. s.. Variabilný symbol je jedinečný pre každého žiaka a bol zaslaný prostredníctvom správy z edupage. Povinnosťou je uviesť do doplňujúcich údajov pre prijímateľa platby: meno, priezvisko, trieda žiaka v nastávajúcom školskom roku.  Bez uvedenia doplňujúcich údajov identifikujúcich stravníka bude platba vrátená späť na účet platiteľa.

B. Prihlasovanie
  • Pred začiatkom školského roka najneskôr do 25.8.2020  ZZ zašle alebo osobne doručí ekonómke školy vyplnený a podpísaný zápisný lístok na adresu: Základná škola s materskou školou,  ŠKolská 163/9, 919 42 Voderady. ZZ môže vhodiť zápisný lístok aj do poštovej schránky umiestnenej na hlavnom vchode do areálu školy.
  • ZZ môže prihlásiť stravníka aj počas školského roka u ekonómky školy.  Stravník môže odobrať obed až nasledujúci deň po pripísaní úhrady stravného na bežnom účte ŠJ.

 

D. Odhlasovanie

Žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu  v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň on-line na web stránke školy (https://zsvoderady.edupage.org).

V prvý deň neprítomnosti žiaka je možné včas neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 13.30  do 14:00 hod. Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie a nemá nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

E. Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa

Svojím podpisom na zápisnom lístku udeľujem Základnej škole s materskou školou Voderady súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní