Späť

Školský klub detí 2018/2019

Na základe VZN obce Voderady sa od 1.9. 2016 je poplatok v ŠKD nasledovný:

poobedný klub    5 €/mesiac 
ranný klub        2 €/mesiac

Poplatok je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci  vychovávateľke príslušného oddelenia. Poplatok je možné uhradiť mesačne, polročne, ročne.

Činnosť školského klubu sa riadi vnútorným predpisom - Školský poriadok ŠKD -  ktorý bude po prerokovaní a schválení pedagogickou radou zverejnený na tejto stránke.


Ranný klub

Ranný klub bude v činnosti  od 6,30 hod. do začiatku vyučovania. Ranný klub môžu navštevovať všetky deti od 1. - 9. ročník. Za ranný klub sa platí poplatok vo výške 2 €/mesiac.

Pravidlá:

žiak  prihlásený do ranného klubu môže prísť do klubu  kedykoľvek v čase od 6,30 hod. - 7,20 hod. Žiak ide priamo do určenej triedy, kde je po celý čas pod dozorom vychovávateľky,

pred príchodom do klubu sa žiak prezuje, odloží veci do skrinky, tašku si zoberie do klubu,

v klube sa môže žiak naraňajkovať, venovať sa voľnej záujmovej činnosti, prípadne príprave na vyučovanie,

žiaci, ktorí nie sú prihlásení do ranného klubu sa združujú  vo vestibule školy, do tried vstupujú až o 7,20 hod. a to z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943