Späť

Školská  psychologička: 

tel: 033/55 90 123

Mgr. Andrea Karczubová

Aktualizácia 26.3. 2020

 

Vážení rodičia, milí žiaci,
všetci sme sa v súvislosti s hrozbou koronavírusu ocitli vo veľmi nezvyčajnej situácii. Musíme sa prispôsobiť novým podmienkam fungovania a dočasne zmeniť naše bežné činnosti. Mnohí rodičia pracujú z domu, niektorí chodia naďalej do práce, popritom sa musíte všetci postarať o deti, ktoré majú zavreté školy. Deti sa musia učiť doma a určite je pre nich náročné aj to, že nemôžu byť so svojimi kamarátmi. Učitelia pripravujú pre svojich žiakov zadania a úlohy, aby vzdelávanie našich detí pokračovalo, v rámci aktuálnych možností. Je to náročná situácia pre všetkých. Ale dá sa zvládnuť, dokonca verím, že nás môže všetkých aj obohatiť, posilniť a možno aj mnohým veciam naučiť:)

Milí rodičia, milí žiaci, chcem vás informovať, že tak ako sú vám k dispozícii učitelia, môžete sa v prípade potreby alebo záujmu obrátiť aj na mňa. Môžete mi písať kedykoľvek prostredníctvom Edupagu. K dispozícii som aj on-line v týchto časoch:
Pondelok, utorok, streda - 10:00-12:00 a štvrtok 15:00-17:00
S pozdravom

Mgr. Andrea Karczubová, školská psychologička

Konzultačné hodiny:

utorok: 8,00 hod. - 11,00 hod.
streda: 8,00 hod. - 11, 00 hod.

Na konzultáciu je nutné sa vopred objednať.

Objednávať sa môžete osobne, vždy v stredu od 8,00 hod. - 11,00 hod., prípadne na telefónnom čísle

033/55 90 123

Pracovisko: 

Budova základnej školy, školská knižnica, 1. poschodie - prístavba

 

Školský psychológ - náplň práce

Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby (diagnostiku, poradenstvo, konzultácie...) v rámci školského zariadenia žiakom, učiteľom, rodičom a všetkým, ktorí o tieto služby požiadajú. Pri riešení problémov spolupracuje s učiteľmi, rodičmi, krajskou poradňou, špecializovanými poradňami a podľa potreby s inými odborníkmi. Výhodou školského psychológa, ktorý pôsobí priamo na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, pozná osobne členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci školy môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby, môže bezprostredne riešiť vzniknuté problémy.

Činnosť školského psychológa možno rozdeliť do štyroch základných oblastí:

1. DIAGNOSTICKÁ – psychodiagnostickými metódami poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, vlastnosti, intelekt, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a rodičmi sa podieľa na ich zmiernení

2. INTERVENČNÁ – spolu s učiteľmi vytvára podmienky pre uskutočnenie pozitívnych zmien, rieši výchovné, osobnostné, vzťahové, vzdelávacie problémy a situácie

3. PREVENTÍVNA – sleduje pripravenosť detí pre školu a jej požiadavky (školská zrelosť), pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémov žiakov, prípadne problematických vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti detí

4. PORADENSKÁ – poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom, žiakom

Náplň práce školského psychológa konkrétne zahŕňa:

1) vzdelávacie problémy žiakov identifikuje príčiny neprospievania, diagnostikuje intelektové schopnosti, pripravuje podklady pre špeciálneho pedagóga v prípade podozrenia na ŠPU (špecifické poruchy učenia – dyslexia, dyzortografia....), spolupracuje s rodičmi a učiteľmi, navrhuje intervenčné postupy, pomáha pri ich implementácii, vyhodnocuje ich účinnosť, spolupracuje s krajskou poradňou, ponúka žiakom poradenstvo v oblasti riešenia ich slabého prospievania, pomáha im pri nácviku efektívnych foriem učenia

 2) výchovné problémy žiakov a detí MŠ spolupracuje s učiteľmi, poskytuje odborné poradenstvo rodičom, pracuje so samotnými deťmi na odstránení nevhodného správania, diagnostikuje osobnosť dieťaťa, hľadá príčiny jeho správania a vhodnými intervenčnými postupmi sa snaží formovať jeho osobnosť pozitívnym smerom

3) osobnostné, vzťahové a iné problémy poskytuje psychologické poradenstvo deťom a rodičom, pomáha žiakom formou individuálneho poradenstva, poskytuje pomoc pri zvládaní psychickej záťaže, preťaženia a únavy s využitím relaxačných metód, ponúka možnosti rozvoja osobnosti, nadania, odbúrania trémy, zvládania stresových situácií v škole a v rodine, rieši vzťahové problémy a konflikty v triede v spolupráci s triednou učiteľkou, podľa potreby sa zúčastňuje triednických hodín, osobitnú pozornoť venuje žiakom v krízových životných situáciách (napr. rozvod rodičov, úmrtie v rodine, strata zamestnania rodičov …), žiakom šikanovaným, žiakom s problematickým začlenením do kolektívu, žiakom integrovaným

4) profesijná orientácia žiakov na základe komplexnej diagnostiky intelektových predpokladov a osobnosti, vrátane záujmovej orientácie poskytuje poradenstvo pri výbere strednej školy žiakom a ich rodičom

5) školská zrelosť robí vyšetrenia školskej zrelosti, spolupracuje s učiteľmi MŠ a rodičmi pri posudzovaní pripravenosti detí na zaškolenie, v prípade nezrelosti v rôznych oblastiach navrhuje možnosti na rozvoj intelektových, osobnostných, emocionálnych, sociálnych a iných schopností, poskytuje poradenstvo rodičom, pracuje so samotnými deťmi

6) psychohygiena učiteľov poskytuje konzultácie, navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúcej z práce učiteľa (prevencia syndrómu vyhorenia u pedagógov), vedie supervízne sedenia učiteľov ZŠ a MŠ, ponúka možnosť nácviku relaxačných techník (napr. autogénny tréning na odbúranie stresu, napätia, ale aj úzkosti – vhodné aj pre deti apod.)

7) odborné prednášky pripravuje odborné interaktívne prednášky spojené s diskusiou pre rodičov a učiteľov školy a škôlky podľa ich aktuálnych požiadaviek, vedie skupinové stretnutia rodičov detí s podobnými problémami (napr. ADHD, špecifické poruchy učenia, šikanovanie, školská zrelosť, čo je to IQ a EQ, ako ich možno rozvíjať, ako pomôcť deťom efektívnejšie sa učiť, ako trénovať mozog, čo je to psychohygiena, nácvik asertivity, konštruktívne riešenie konfliktov, rozvoj sociálnych a komunikačných zručností apod.)

8) preventívna výchovná a psychologická starostlivosť spolupracuje s Centrom prevencie, vedie preventívne programy na predchádzanie rôznych negatívnych javov (napr. šikanovanie, drogy a iné závislosti, sexuálna výchova...)

9) poradenstvo v oblasti rodičovstva poskytuje individuálne konzultácie rodičom v oblasti výchovy detí rôzneho veku

10) spolupráca pri integrácii detí spolupracuje s triednou učiteľkou, špeciálnou pedagogičkou a inými odborníkmi pri vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti, ktoré sú integrované (napr. deti so zníženým intelektom, deti s ŠPÚ, deti s telesným, sluchovým, zrakovým....postihnutím apod.), venuje osobitnú starostlivosť týmto deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom

11) príprava podkladov pre odborných zamestnancov poradenských zariadení v prípade potreby pripravuje podklady pre odborníkov v externých poradniach

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní