Späť

História voderadskej školy

Prvou školskou budovou vo Voderadoch, o ktorej vieme, bola budova terajšej pošty. Postavená bola v roku 1780 a slúžila svojmu účelu plných 150 rokov, teda až do roku 1930. Pôvodne bola jednotriedna, neskôr dvojtriedna. Podrobnosti z jej činnosti nepoznáme. V prameňoch sa uvádza prvý konkrétny údaj z roku 1866, že školu navštevovalo 88 žiakov, z toho 39 chlapcov a 49 dievčat. V roku 1874 sa spomína, že dedina mala vyše 100 detí, ktorú však navštevovala necelá polovica z nich.  Konkrétnejšie sú údaje o pôsobiacich učiteľoch. Prvý učiteľ sa spomína Jozef Pavlikovič, pôsobiaci v roku 1865 - 1871. Pozoruhodný je údaj, ktorý zachytáva pôsobenie Františka Koniareka, otca sochára Jána Koniareka, z roku 1872 - 1910. Starší súčasníci spomínajú Štefana Dvořaka, ktorý tu pôsobil v rokoch 1911 - 1934. V roku 1921 navrhla školská stolica obecnému zastupiteľstvu zriadiť tretiu triedu. Požiadavky na vzdelanie detí boli čoraz väčšie, preto začala obec stavať v októbri 1929 novú štvortriednu školu. Od roku 1930 sa v nej začalo vyučovať. Dodnes ju nazývame "stará škola".  Známy je údaj z najstaršieho triedneho výkazu v školskom archíve o počte 88 žiakov . Do roku 1945 to bola rímskokatolícka ľudová škola. V roku 1948 sa škola rozdelila a Národnú školu, ktorú navštevovali žiaci 1. - 5. ročníka a Strednú školu, ktorá na svojom začiatku 18. 10. 1948 mala 55 žiakov. V roku 1951 vznikla Jednotná škola, ktorá mala 7 tried a 236 žiakov. V roku 1953 dostala názov Osemročná stredná škola, ktorá sa rozrástla až na 11 tried a 312 žiakov. V rokoch 1959 – 1962 prežívala škola kritické obdobie. Už v doposiaľ sa v štyroch učebniach vyučovalo 8 tried na dve zmeny. V roku 1959 vznikla ďalšia trieda, ktorá bola umiestnená v zasadačke Miestneho národného výboru. Od roku 1960 bolo na škole 10 tried a o rok neskôr 11. Dve triedy boli umiestnené v Poľnohospodárskej učňovskej škole. Preto sa ročníky 6 . – 9. vyučovali iba popoludní. Situáciu vyriešila až výstavba novej budovy školy.
Prelomovým rokom v histórii školy bol rok 1962. V tomto roku,  1. septembra sa začalo vyučovať v terajšej budove.

 

Pojala 10 tried a zvyšné 3 triedy sa vyučovali v starej budove. To už mala škola 395 žiakov. Významné bolo to , že okrem tried, špeciálnej učebne a kabinetov sme mali možnosť vyučovať telesnú výchovu v dobre vybavenej telocvični. Bola to na tú dobu moderná škola aj so školskou družinou a stravovňou. Nové podmienky vyučovania, moderné vybavenie umožnilo nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny rozvoj vyučovacieho procesu. Do terajšej podoby sa škola, hlavne jej okolie, dotvárali ešte veľa rokov. Bolo nutné vybudovať okolie, výstavbu zelene, športový areál. To všetko svojpomocne šikovnými rukami žiakov, rodičov i učiteľov a zamestnancov školy. Slávnostný výkop novej budovy školy sa uskutočnil 6. apríla 1961

 

Historický prehľad zmien názvov školy vo Voderadoch

Školský rok

Názov školy

Počet tried

Počet žiakov

Riaditeľ školy

1948/49

Národná škola

3

114

Silvester Pinkava

1951/52

Stredná škola

1

55

Cecília Pekníková

1952/53

Jednotná škola

7

236

Cecília Pekníková

1953/54

Osemročná stredná škola

7

221

Cecília Pekníková

1955/59

Osemročná stredná škola

8

242

Ambróz Stúpala

1961/62

Základná deväťročná škola

11

312

Ambróz Stúpala

1962/63

Základná deväťročná škola

14

395

Ambróz Stúpala

1978/79

Základná škola (8 ročníkov)

14

328

Ambróz Stúpala

1999/00

Základná škola (9 ročníkov)

9

181

Augustín Bachratý

2008/09

Základná škola s materskou školou

9

178

Augustín Bachrat

 

Ako sa zrodila škola

6. apríl 1961 bol významným medzníkom v histórii školstva vo Voderadoch. Uskutočnil sa slávnostný prvý výkop novej budovy. Túto udalosť sprevádzal kultúrny program, do ktorého bola zainteresovaná veľká časť obce.

Z tohto obdobia sa zachovala slohová práca, ktorej autora žiaľ nepoznáme. Zachytáva však okrem  obrovskej  radosti z myšlienky novej školy  aj vtedajšie politické zriadenie a jeho vplyv aj na myslenie  školopovinných detí.

1. septembra 1962 sa slávnostne otvorili brány novej budovy Základnej školy vo Voderadoch.  Osobnosť, ktorá  od základov stála pri  zrode školy, podporovala a riadila činnosť celej výstavby, bol  vtedajší riaditeľ PaedDr. Ambróz Stúpala, ktorý v nej zotrval pôsobiť až do roku 2005. V škole pracoval úctyhodných 43 rokov.

Prehľad najdlhšie pôsobiacich učiteľov vo Voderadoch


viac ako 40 rokov:
PaedDr. Ambróz Stúpala

40 - 35 a viac rokov:
Františka Golisová,
František Reiffers
Mgr. Marta Osvaldová
Mgr. Mária Sedláčková, 
Mgr. Otília Hauptvoglová
Mgr. Vieroslava Ondrejovičová
Mgr. Augustín Bachratý
Mgr. Mária Šuleková
Božena Kovačičová

34 – 30 rokov:
Pavlína Stúpalová, Dagmar Bullová, Mária Halešová, Mgr. Zuzana Hubinová,

29 – 20 rokov
Mária Reiffersová, Koloman Števula, Mária Počuchová, Terézia Tepalová

19 – 10 rokov
Koloman Mihalovič, Eva Frišová, Walter Schmidt, Mgr. Emília Hlobenová, Mgr. Helena Císarová, Otília Trepáková, Mgr. Daniela Palkovičová, Ján Počuch, Mgr. Antónia Zlatohlávková, PaedDr. Alena Krupová, Mgr. Viera Havlíková

Osobitnú pozornosť zasluhujú učitelia, ktorí pôsobili na škole počas celej svojej pedagogickej praxe, t.j. prišli ako absolventi a odchádzali z nej do dôchodku. Veľká česť patrí týmto pegagógom:

František Reiffers
Mgr. Marta Osvaldová
Mgr. Vieroslava Ondrejovičová
Mgr. Margita Šestáková
Mgr. Otília Hauptvoglová
Mgr. Mária Šuleková

 

Prehľad riaditeľov a zástupcov riaditeľa školy


Nová organizácia školy začína rokom 1948, kedy vznikla Stredná škola vo Voderadoch. Za toto obdobie 64 rokov sa vystriedali len traja riaditelia školy:

v rokoch 1948 - 1958 Cecília Pekníková,
v rokoch 1958 - 1991 PaedDr. Ambróz Stúpala
od roku 1991 do 2014 Mgr. Augustín Bachratý.

Vo funkcii zástupcov riaditeľa školy sa vystriedali:
Koloman Mihalovič, 
Františka Golisová, 
Mgr. Margita Šestáková,
Mgr. Augustín Bachratý,
Mgr. Otília Hauptvoglová,
od januára 2000 - augusta 2014  Mgr. Antónia Zlatohlávková 
od augusta 2014 - Mgr. Antónia Lovásiková

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní